جنگل تصادفی
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من

در میان ابزارهای پشتیبانی تصمیم، درخت تصمیم و دیاگرام تصمیم دارای مزایایی هستند:

۱- فهم ساده: هر انسان با اندکی مطالعه و آموزش می‌تواند، طریقه کار با درخت تصمیم را بیاموزد.

۲- کارکردن با داده‌های بزرگ و پیچیده: درخت تصمیم در عین سادگی می‌تواند با داده‌های پیچیده به راحتی کار کند و از روی آنها تصمیم بسازد.

۳-استفاده مجدد آسان: در صورتی که درخت تصمیم برای یک مسئله ساخته شد، نمونه‌های مختلف از آن مسئله را می‌توان با آن درخت تصمیم محاسبه کرد.

۴- قابلیت ترکیب با روش‌های دیگر: نتیجه درخت تصمیم را می‌توان با تکنیک‌های تصمیم سازی دیگر ترکیب کرده و نتایج بهتری بدست آورد.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 11 آبان 1396

به عنوان بخشی از سازوکار ان‌ها، جنگل تصادفی پیش بینی کننده ب صورت طبیعی اندازه‌گیری‌های بدون برچسب را میان بدون نظارت‌ها رهبری می‌کند. می‌تواند همچنین جنگل تصادفی را بین داده‌های بدون برچسب تعریف کند: ایده این است ک ساخت جنگل تصادفی پیش بینی کننده داده‌های مشاهده شده را از داده‌های مصنوعی مناسب متمایز می‌کند. داده‌های مشاهده شده، داده‌های اصلی بدون برچسب هستند و داده‌های مصنوعی از مرجع توزیع‌ها گرفته می‌شود. یک جنگل تصادفی می‌تواند جالب ب نظر برسد زیرا می‌تواند داده‌های ترکیبی را ب خوبی مدیرت کند، و از لحاظ مشاهدات قوی است. جنگل تصادفی می‌تواند ب سادگی ب متمایز کردن شمار زیادی از متغیرهای ناپیوسته ازمتغیر ذاتی بپردازد. برای مثال، Addcl 1 جنگل تصادفی بدون تشابه وزن‌ها سهم هر متغیر وابسته ب چگونگی وابستگی ان ب دیگر متغیرها بستگی دارد. جنگل تصادفی بدون تشابه در بسیاری از اپلیکیشن‌ها بکار رفته است مانندپیدا کردن خوشه‌ای از بیماران برپایهٔ داده‌های نشانگر بافت.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 11 آبان 1396

ارتباط بین جنگل تصادفی و الگوریتم kنزدیک‌ترین همسایه (K-NN) در سال ۲۰۰۲ توسط «لین» و «جو» استخراج شد. ب نظر می‌رسد ک هردوی ان‌ها می‌توانند به عنوان طرح پروزن‌ترین همسایه نام گذاری شوند.

این‌ها مدلهایی برای ساخت داده‌های آموزش دیده {(xi,yi)} هستند ک پیش بینی‌های تازه y را برای x' با نگاه ب همسایگی از نقاط، از طریق تابع وزن ب صورت زیر در می آورد:

y=Π w(xi,x') yi

در اینجا W(xi,x') وزن غیر منفی از i امین نقطه آموزش دیدهٔ همسایه با نقطه تازه x' است. برای هر 'x ویژه، ورن باید جمعی با یک باشد. تابع‌های وزن در زیر آورده شده‌اند:

۱. در k-NN وزن‌ها W(xi,x') = 1/K هستند، اگر xi یکی از نقاطk ک نزدیکترین ب x' است، درنظر گرفته شود، و درغیر این صورت صفر باشد.

۲. در درخت w(xi,x')=1/k' اگر xi یکی از نقاط k' در برگ یکسان از x' باشد، و در غیر این صورت صفر باشد.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 11 آبان 1396

جنگل تصادفی می‌تواند برای رتبه‌بندی اهمیت متغیرها در یک رگرسیون یا مشکل کلاس بندی در روش طبیعی آن، به کار رود. تکنیکی که در ادامه آمده است در مقاله اصلی «بریمن» آورده شده بود و در پکیج کردن R جنگل تصادفی اجرا می‌شود. نخشتین گام در اهمیت اندازه‌گیری متغیرها در مجموعه داده‌ها، Dn={(xi,yi)} جای دادن جنگل تصادفی در داده هاست. در هنگام انجام این فرایند جایگذاری نقص بیرون از کیسه برای هر داده ضبط می‌شود و به عنوان میانگینی از میان جنگل محسوب می‌گردد. برای اندازه‌گیری اهمیت j امین ویژگی بعد از آموزش، مقدار jامین ویژگی permuted از میان داده‌های آموزش دیده و نقص خارج از کیسه دوباره روی این مجموعه داده محاسبه خواهد شد. اهمیت نمره برای j امین ویژگی از روش میانگین گیری از تفاوت‌ها در خارج از کیسه قبل و بعد از permutation روی تمام درخت‌ها به دست می آید. این نمره با استاندارد سازی انحرافات متفاوت، نرمال سازی می‌شود. ویژگی‌هایی ک مقادیر بسیاری براب این نمره تولید می‌کنند بسیار با اهمیت تر هستند نسبت ب ان ویژگی‌هایی ک مقدار کوچکی تولید می‌کنند.

این روش تعیین متغیر با اهمیت، شامل برخی اشکالات می‌شود. برای داده‌ای ک شامل متغیرهای بخش‌بندی شده با سطوح مختلف از شماره هاست، جنگل تصادفی ب این خاصیتشان اهمیت می‌دهد ک دارای چندین سطح هستند. متدهایی همانند partial permutations و درختان درحال رشد بی‌طرف، می‌تواند برای حل مشکل به کار گرفته شوند. اگر داده شامل گروه‌هایی از ویژگی‌های مرتبط ب هم با شبیه‌سازی برای خروجی باشد، در این حالت گروه‌های کوچک نسبت ب گروه‌های بزرگ برتری دارند.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 11 آبان 1396

برای آشنایی با بخشی از سازوکار این درخت‌ها باید دانست که، جنگل تصادفی پیش بینی کننده به صورت طبیعی اندازه‌گیری‌های بدون برچسب را از بین بدون نظارت‌ها رهبری می‌کند. این درخت می‌تواند همچنین جنگل تصادفی را بین داده‌های بدون برچسب تعریف کند: به این شکل که ساخت جنگل تصادفی پیش بینی کننده داده‌های مشاهده شده را از داده‌های مصنوعی مناسب متمایز می‌کند. داده‌های مشاهده شده، داده‌های اصلی بدون برچسب هستند و داده‌های مصنوعی از مرجع توزیع‌ها گرفته می‌شود. یک جنگل تصادفی می‌تواند جالب به نظر برسد زیرا می‌تواند داده‌های ترکیبی را به خوبی مدیرت کند، و از لحاظ مشاهدات قوی است. جنگل تصادفی می‌تواند ب سادگی به متمایز کردن شمار زیادی از متغیرهای ناپیوسته ازمتغیر ذاتی بپردازد. برای مثال، Addcl 1 در جنگل تصادفی بدون تشابه وزن‌ها سهم هر متغیر، به چگونگی وابستگی آن به دیگر متغیرها بستگی دارد. جنگل تصادفی بدون تشابه در بسیاری از اپلیکیشن‌ها به کار رفته است مانند پیدا کردن خوشه‌ای از بیماران برپایهٔ داده‌های نشانگر بافت.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 11 آبان 1396

روندی که گفته شد الگوریتم اصلی بگینگ برای درختان را توصیف می‌کند. جنگل تصادفی تنها یک اختلاف با این طرح کلی دارد: و آن این که از یک الگوریتم یادگیری درخت اصلاح شده استفاده می‌کند که در هر تقسیم کاندیدها در فرایند یادگیری، زیر مجموعه‌ای تصادفی از ویژگی‌های آن را پردازش می‌کنند. این پردازش گاهی «بگینگ ویژگی» نامیده می‌شود. دلیل انجام این کار این است که ارتباط درخت‌ها در یک نمونه بوت استرپ معمولی را نشان می‌دهد. اگر یک یا چند ویژگی پیش بینی کننده‌ها، برای متغیر پاسخ (خروجی هدف) بسیار قوی باشد، این ویژگی در بسیاری از درختهای B که سبب ارتباط آن‌ها می‌شود، انتخاب خواهد شد. آنالیز چگونگی کارکرد بگینگ و مجموعه دسته‌های تصادفی، کمک می‌کند تا بتوان به اکیورسی‌های با شرایط گوناگون دست یافت که توسط «هو» نیز ارائه شده بودند.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 11 آبان 1396

مجموعه داده x=x1....xn با واکنش y=y1...yn

که به اندازه b بار تکرار می‌شود، نمونه تصادفی با جایگذاری مجموعه آموزش دیده درخت‌ها را برای این نمونه گزینش می‌کند:

برای b= 1,... B داریم:

نمونه با جایگذاری B از xi, yi، ایکس بی‌ها و ایگرگ بی‌ها را صدا می‌زند.

آموزش انتخاب یا درخت رگرسیون fb بر xbyb

بعد از آموزش برای دیده نشدن x'ها می‌توان میانگینی از پیش بینی تمام پیش بینی‌های درخت‌ها به صورت مجزا را ایجاد کرد یا با گرفتن رای، اندازی گیری این درخت‌ها را به همراه خواهد داشت این نوع بوت استرپ مدل را برای کاربرد بهتر رهبری می‌کند زیرا گوناگونی و تنوع مدل‌ها را افزایش می‌دهد بدون این که بایاس را افزایش دهد! این بدین معناست که زمانی که پیش بینی تکی از یک درخت دارای نویز بالایی درون مجموعه دسته آموزش دیده اش باشد، در میانگین بسیاری از درخت‌ها این نویز وجود نخواهد داشت. به شکل ساده آموزش درختان به صورت تکی می‌تواند درخت‌های در ارتباط قوی تری را ارائه دهد. بوت استرپ کردن نمونه، روشی برای یکپارچه‌تر کردن درخت‌ها با نمایش مجموعه داده‌های آموزش دیده گوناگون است.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 11 آبان 1396

الگوریتم آموزش دیده برای جنگل تصادفی، تکنیک کلی برای بوت استرپ اگریگیشن، یا بگینگ را ارائه کرد
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 11 آبان 1396

پژوهش‌های «بریمن» روی کار «امیت و گمن» اثر گذاشت، کسانی که پژوهش براساس دسته تصادفی که نود را تقسیم می‌کند (در مبحث بزرگ شدن تک درخت) ارائه کردند در این روش، پیش از این که هر درخت یا هر گره را جاسازی کنند، جنگلی از درختان بزرگ می‌شود و گزینش از بین گونه‌ای از درختان که برای گزینش تصادفی زیرفضاهایی از داده آموزش دیده‌اند، صورت می‌گیرد. در پایان ایده بهبود بخشیدن به گره‌های تصادفی (که انتخاب هر گره به شکل تصادفی بوده) به جای بهبودی قطعی توسط «دیتریش» بیان شد دستاوردهای دربارهٔ جنگل تصادفی نخستین بار به دست «لئو بریمن» مقاله شد.

این مقاله روشهایی از چگونگی ساخت جنگل بدون کنترل درخت‌ها با بهره‌گیری از CART را بیان می‌کند که با متد بگینگ و بهبودی نود تصادفی ترکیب شده است به علاوه، این مقاله بسیاری از نتایج اولیه به دست آمده که شناخته شده بودند و چه آن‌هایی که به چاپ رسیده بودند را ترکیب می‌کرد که این ترکیبات پایه و اساس تمرینات امروزی جنگل‌های تصادفی را شامل می‌شود این الگوریتم توسط «لئو بریمن و عادل کالچر» توسعه یافت که جنگل تصادفی نیز جزو دستاوردهای ایشان بود ایده بگینگ برای ساخت مجموعه‌ای از درخت‌های تصمیم و انتخاب تصادفی نخست توسط «هو» و سپس «امیت و گمان» کامل شد. این تمرینات امروزی عبارتند از:

۱. بهره گرفتن از نقص خارج از کیسه برای تعمیم نقص‌های سازماندهی

۲. اهمیت اندازه‌گیری گونه‌ها و تنوع از طریق جایگشت

همچنین این گزارش نخستین فرجام تئوری برای جنگل‌هایی که از راه نقص سازماندهی تعمیم یافته بودند را بیان می‌کند که بستگی به قدرت درختها و ارتباط آن‌ها دارد.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 11 آبان 1396

جنگل‌های تصادفی یا جنگل‌های تصمیم تصادفی[۱][۲] یک روش یادگیری ترکیبی برای دسته‌بندی، رگرسیون می‌باشد، که بر اساس ساختاری متشکل از شمار بسیاری درخت تصمیم، بر روی زمان آموزش و خروجی کلاس‌ها (کلاس‌بندی) یا برای پیش بینی‌های هر درخت به شکل مجزا، کار می‌کنند. جنگل‌های تصادفی برای درختان تصمیم که در مجموعهٔ آموزشی دچار بیش برازش می‌شوند، مناسب هستند.

نخستین الگوریتم برای جنگل‌های تصمیم تصادفی را «تین کم هو» با بهره‌گیری از روش زیرفضاهای تصادفی پدیدآورد.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 11 آبان 1396
پیوندهای روزانه
آمار وبلاگ
  • افراد آنلاین : 1
  • بازدید امروز : 2
  • بازدید دیروز : 1
  • بازدید این هفته : 3
  • بازدید این ماه : 17
  • بازدید امسال : 1494
  • بازدید کل : 1762
  • تعداد پست ها : 10
  • تعداد نظرات : 0
امکانات جانبی